Apreta intro per cercar
93 555 12 34

SERVEIS

NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC (NPU)

Imprimir correu electrònic

DEPARTAMENT DE TERRITORI

EDICTE de 3 d'octubre de 2023, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent al municipi de Teià.
La Comissió del Territori de Catalunya, en la sessió de 31 de juliol de 2023, va adoptar, entre altres, l'acord següent:

Exp.: 2022/079481/B
Normes de planejament urbanístic, al terme municipal de Teià

La Comissió de Territori de Catalunya acorda:
-1 Acordar, de conformitat amb l'article 84.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic
de Teià. Aquestes Normes de planejament urbanístic tindran una vigència màxima de tres anys, a comptar des de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, durant els quals s'haurà d'haver aprovat
definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'aquest municipi o les Normes de planejament urbanístic seguint la tramitació ordinària 

-2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Publicades en el DOGC num 9016-9.10.2023


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat