Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 5 /2012
CARÀCTER: ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

 1. I.PART RESOLUTÒRIA
 1. 1.Esborrany actes sessions:
  1.1
  Ordinària del dia 15 de març de 2012
  1.2
  Extraordinària del dia 28 de marc de 2012
  1.3
  Extraordinària del dia 8 de maig de 2012

DICTÀMENS

        Àrea2

2.Expedient de modificació de crèdit número 1/2012, d’incorporació de romanent de crèdit per a despeses amb finançament afectat.

Àrea 3

3.- Aprovació inicial del Reglament del Consell Escolar Municipal de Tei

4.Moció del grup municipal socialista per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya garantir el manteniment de les llars d’infants municipals

5.Delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària

 Àrea 5

6.- Modificació puntual del catàleg d’arbres i arbredes públics monumentals d’interès local.

7.- Moció del grup municipal PSC per regularitzar les convocatòries de Plens ordinaris i extraordinaris

8.- Moció del grup municipal PSC de suport a la iniciativa legislativa popular per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social.

          PROPOSTES

9.      Moció del grup municipal ERC en suport al moviment #NOVULLPAGAR#

10.- Moció del grup municipal ERC per fer efectiva la retirada definitiva de l’aparcament “Provisional” per a vehicles lleugers a la plaça de la Cooperativa i reactivació de la zona horària comercial al Passeig La Riera.

11.-   Modificació de la Plantilla de personal en règim laboral temporal al servei de la Corporació

12.- Expedient núm. 3/2012 de Suplement de crèdit mitjançant transferències.

13.- Expedient núm. 4/2012 de concessió de crèdit extraordinari mitjançant transferències

14.- Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.

15  MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

16- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 130 a la núm. 257/2012

17.- Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 208/2012 d’aprovació de la liquidació del Pressupost de 2011.

18.- Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment de Pla de Sanejament previst a l’art. 9-3 del RD Llei 5/2009

19.-   Donar compte dels informes d’intervenció-tresoreria 2n, 3r i 4t trimestre 2011

20.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 d’abril de 2012, d’aprovació de les bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions a l’exercici 2012.

21.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:

21-1 JGL de data 12 de març 2012, d’aprovació hores extres

21-2 JGL de data 26 de març 2012, d’aprovació nòmina març

21-3 JGL de data 16 d’abril 2012, aprovació relació 46 ADO-J

21-4 JGL de data 23 d’abril 2012, d’aprovació nòmina abril

21-5 JGL de data 30 d’abril 2012, aprovació relació documents justificatiu NPV-J exp. 2012000006

21-6 JGL de data 30 d’abril 2012, d’aprovació documents justificatius NPV-J exp.  2012000013

21-7 JGL de data 7 de maig 2012, d’aprovació relació ADO-J 63

22.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:

22-1 Resolució 149/2012 d’aprovació de despeses de personal

22-2 Resolució 174/2012 de designació de tècnic col·laborador de direcció facultativa de l’obra: Projecte rehabilitació Masia Can Llaurador i coordinador de seguretat i salut.

22-3 Resolució 191/2012, d’aprovació de despeses de personal

23.- SUGGERIMENTS I PREGUNTES.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat