Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
I.- PART RESOLUTÒRIA

1 Actes pendents d’aprovar
1.1. PLE2018/9 Ordinària 22/11/2018

2. Dictàmens

Àrea 1

2.1 PRP2019/15 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 2018/742, de 28 de desembre, referent a l'aprovació de conveni entre els Ajuntaments d'Alella, El Masnou i Teià i dues addendes refeents al Centre d'Empreses Casa del Marquès i a les Jornades Enlaira't

2.2 PRP2019/16 Acceptació cessió global dels actius i passius de la Fundació Patronato Senyocinto 803 en liquidació

2.3. PRP2019/34 Modificació Ordenança núm. 55 - Preu Públic per la sortida de final de curs de les persones participants al projecte "CORRESPONSALS" de la regidoria de Joventut.

Àrea 2

2.4 PRP2019/39 Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per al finançament anual del Pla d'Actuació Municipal en Joventut com estableix la fitxa 43 del contracte programa 2016-2019


3. Propostes

3.1. PRP2019/44 Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança 51 - Preu Públic per la venda de llibres, CD, DVD i altres

3.2. PRP2019/43 Conveni de col·laboració amb l’ Ajuntament de Premià de Dalt per a l'impuls dels polígons d'activitat econòmica


4. MOCIONS D’URGÈNCIA

II CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
5. Donar compte de la relació de resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 614 a la número 743/2018 i de la 1/2019 a la 26 /2019
6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 13/12/2018, d’atorgament subvencions Esport, Gent Gran i Cultura,
2018

7. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 2018/738, de 28 de desembre de concessió de subvenció econòmica directa a l’ADF.

8. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

9.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

10. Suggeriments i preguntes

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat