Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
ORDRE DEL DIA

1.   Dictàmens

1.1. Gestio economica

1.1.1. PRP2018/1232   Modificació OF núm. 4 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

1.1.2. PRP2018/1233   Proposta ANUL·LACIÓ Ordenança Fiscal núm.33 .- Taxa per recuperació d'animals abandonats o perduts a la via pública o que no circulin reglamentàriament.

1.1.3. PRP2018/1234   Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 12 - Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers
 
1.1.4. PRP2018/1235   Modificació Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles

1.1.5. PRP2018/1238   Modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació dels ingresos de Dret Públic municipal

1.1.6. PRP2018/1243   Modificació Ordenança 53 - Preu Públic per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestal

1.1.7. PRP2018/1257   Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 34, reguladora de la prestació dels serveis d'utilització d''instal·lacions municipals

1.2. Recursos Humans i Organització

1.2.1. PRP2018/1239   Modificació del catàleg retributiu - relació de llocs de Treball (2018). Complement d'especial dedicació Arquitecte Municipal

1.2.2. PRP2018/1240   Modificació Plantilla del personal laboral fix de l'Ajuntament de Teià

1.3. Sanitat

1.3.1. PRP2018/1218   Imposició de multes en expedient sancionador núm. 3/2018

2.   Propostes

2.1 . PRP2018/1274   Modificació der crèdit núm. 05/2018 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat