Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
I. PART RESOLUTÒRIA1.      Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2018/4 Ordinària 17/05/20182.  Propostes

 

2.1.   Gestió econòmica

2.1.1.    PRP2018/916 Expedient 003/2018 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançats amb romanent de tresoreria2.2.     Participació ciutadana

2.2.1.    PRP2018/890 Proposta Alcaldía, aprovació inicial Reglament Orgànic2.3.     Serveis i Manteniment

2.3.1.    PRP2018/877 Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 339/2018 d’adjudicació del procediment obert per a la contractació del servei de neteja d’edificis de titularitat municipal3. MOCIONS D’URGÈNCIA

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

 

4.     Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de maig 2018, d’aprovació de les Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions 2018.

 

5.     Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de maig de 2018, d’aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals de transport per a l’accés de persones amb diversitat funcional a les activitats de Casal d’Estiu.6.      Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

Informe

Data acord Junta de Govern

Detall

66/2018

26/04/2018

Aprovació nòmina abril 2018

83/2018

17/0572018

ADO 17/05/2018

84/2018

25/05/2018

Aprovació nòmina maig

104/2018

07/06/2018

Aprovació paga extra juny

115/2018

21/06/2018

Relació factures ADO 21/06/2018

120/2018

21/06/2018

Aprovació nòmina juny7.   Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament es detallen.

Informe

Resolució

Data

Detall

81

232/2018

17/05/2018

Aprovació complements nòmina maig

101

270/2018

05/06/2018

Aprovació Caixa Fixa 1r trimestre

119

324/2018

21/06/2018

Aprovació complements nòmina juny8. Suggeriments i preguntes

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat