Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
1. Actes pendents d'aprovar

   PLE2018/1 Ordinària 25/01/2018

 

Dictàmens

 

Àrea 1

 

2. Modificació 1/2018 de la plantilla del personal laboral al servei de la Corporació

 

3. Modificació parcial de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Teià

 

Àrea 3

 

4. Acceptació cessió dret de superfície de la finca situada al Pg. de la Riera, 85,

   propietat de l'AGRUPACIÓ ESPORTIVA TEIÀ

 

5. Acceptació de cessió de terreny ocupat pe dipòsit de 3000 m3 per a

   l'abastament d'aigua a Teià

 

     Propostes

 

         Àrea 1

 

6. Expedient 1/2018 de reconeixement extrajudicial de crèdits

 

Àrea 3

 

7. Informe sobre revisió tarifes Servei de subministrament d'aigua

 

8. Ratificació de la Resolució 68/2018, de 15 de febrer, d’aprovació expedient

   de contractació i obertura del procediment obert per a l’adjudicació del     contracte del Servei de neteja d’edificis municipals del terme municipal de   Teià.

 

Àrea 4

 

9. Moció en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística

 

10. Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones

 

11. Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions

 

12        MOCIONS D’URGÈNCIA

 

I.              CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

 

13. Donar compte de la Relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 23 a la número 119/2018.

14. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 25 de gener 2018, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, núm. 11/2018.

15. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 84/2018, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, núm. 21/2018.

16. Suggeriments i preguntes

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat