Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
1. Dictàmens

1.1. PRP2018/650   Sol·licitud de l'adhesió integra d'aquest Ajuntament al Conveni de col·laboració entre l'Organisme Autònom Jefatura Central de Tráfico i la Federación Española de Municipios y Provincias per l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa.

2. Propostes

2.1. PRP2018/790   Expedient 2/2018 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

2.2. PRP2018/791   Expedient MC 002/2018 de suplement de crèdits, credits extraordinais i transferències de crèdit

2.3. PRP2018/792   Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu municipal

3.- Donar compte  de la Resolució de l’Alcaldia 2018/292, d’aprovació de la liquidació del Pressupost exercici 2017

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat