Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
I.- PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació actes anteriors
1.1. PLE2018/2 Ordinària 15/03/2018
1.2. PLE2018/3 Extraordinària 26/04/2018

Dictàmens

2. PRP2018/568 Moció per ubicar al municipi de Teià  una  plaça amb el nom commemoratiu de "PLAÇA DE L'1 D'OCTUBRE DE 2017".

3. PRP2018/481   Ratificació de  l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 d’abril de 2018, d’aprovació de les bases reguladores del procés de pressupostos participatius de Teià per al 2018,

4. PRP2018/439   Acceptació de cessió de terreny destinat a vialitat en carrer Fivaller/carrer Barcelona

5. PRP2018/490   Ratificació Resolució Alcaldía 172/2018, d'adjudicació del contracte de les obres del projecte de la claveguera del Passeig de la Riera, fase primera.

6. PRP2018/579   Moció en defensa de l’escola catalana i del professorat de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca

7. PRP2018/576   MOCIO; En defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària

8. PRP2018/577   MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS

Propostes

9. PRP2018/575   MOCIO; DECLARACIO DE L'AJUNTAMENT DE TEIA, PER UN CICLE SOSTENIBLE DELS ALIMENTS-. Del Malbaratanent a l'Aprofitament

10. PRP2018/578   MOCIO EN SUPORT A LA LLEI CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC

11. MOCIONS D’URGÈNCIA

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

12. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 120 a la número 222/2018.
13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

22    22/02/2018    ADO nòmina febrer
23    22/02/2018    ADO 22/02/2018
33    08/03/2018    ADO 08/03/2018
45    15/03/2018    ADO 15/03/2018
48    22/03/2018    ADO nòmina març
52    19/04/2018    ADO 05/04/2018
56    19/04/2018    ADO 12/04/2018

14. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament es detallen.
47    148/2018    ADO – complements extres nòmina març
69    198/2018    ADO – complements extres nòmina abril

15. Suggeriments i preguntes

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat