Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. Extraordinària 18/12/2017

1.2. Ordinària 23/11/2017

2. Dictàmens

2.1. Gestio economica

2.1.1. PRP2018/37 Proposta ordenança número 55

2.2. Urbanisme

2.2.1. PRP2018/12 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 902/2017, d'aprovació expedient de contractació i obertura del procediment d'adjudicació de les obres ordinàries del projecte de la claveguera del Passeig La Riera, fase primera, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris,

3. Mocions d’urgència

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

4. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia:

4.1 De la núm. 788 a la núm. 921/2017

4.2 De la núm. 1 a la núm. 22 /2018

5. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de desembre 2017, de concessió de subvenció Gent Gran 2017

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal,

7. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal

.

8. Suggeriments i preguntes


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat