Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del dia 20 de juliol 2017

DICTÀMENS

Àrea 1

2.     Aprovació  del Compte General Pressupost 2016

PROPOSTES

Àrea 1
3.    Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels Cossos Policials i d’emergències.

4.    Modificació de la plantilla del personal laboral al servei de la Corporació.

5.    Expedient núm. 2/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables ORG

6.    Expedient núm. 3/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables SREC

Àrea 2
7.    Aprovació inicial del Pla de Participació Ciutadana de Teià 2017-2022

Àrea 3
8.    Acceptació de cessió de terrenys destinats a vialitat i regularització de finques en carrers Garrotxa i Torrent de Les Monges.

9.    Aprovació solucions proposada en projecte de soterrament de la riera de Teià en el tram urbà (des de Passeig del Castanyer fins l’inici del casc urbà).


10.    MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE


11.    Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 504  a  la núm. 635/2017.

12.    Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
        
13.    Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

14    Suggeriments i preguntes


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat