Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
Ordre del DiaI.-   PART RESOLUTÒRIA1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 18 de maig de 2017DICTÀMENSÀrea 1

2.      Imposició de multa per infracció greu Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals.

3.      Moció referent a la reinversió del superàvit a l’Administració Local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries

4.      Modificació del règim retributiu de l’alcalde

5.      Creació de l’Ordenança Fiscal núm. 60 reguladora de la taxa per a la inserció de publicitat en el Programa de Festa Major.

6.      Expedient MC/06/2017, de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreriaÀrea 2

7.      Determinació de les Festes Locals per a l’any 2018

8.      Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2017-2020

 

PROPOSTES9.      Reglament de la distinció “TEI DE `PLATA”

 

10.  Reglament de la distinció d’”EL TEIANENC DE L’ANY” 

11.  MOCIONS D’URGÈNCIA

 

   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

 

12.      Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 314/2017, d’aprovació de la liquidació del Pressupost exercici 2016.

 

13.      Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 313 a la núm. 503/2017

 

 14.      Donar compte de l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de Gestió Recaptatòria en municipis d’entre 5000 i 20000 habitants, exercici 2013.15.         Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.16.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.17.  .- SUGGERIMENTS I PREGUNTES


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat