Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
I.-   PART RESOLUTÒRIA

1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 19 de març de 2017

DICTÀMENS


Àrea 1

2.     Elecció del Jutge/ssa de Pau substitut/a.

3.     Expedient núm. 1/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables.

4.     Modificació plantilla del personal funcionari al servei de la Corporació

5.     Modificació parcial catàleg retributiu del personal al servei d’aquesta Corporació

Àrea 3

6.     Moció relativa a la plaga del “Tomicus” i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme.

7.     Adhesió a l’Associació Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central

Àrea 4

8.     Aprovació “Protocol de protecció als/les treballadors/es dels Serveis Socials Bàsics davant de possibles agressions de persones usuàries.

PROPOSTES

9.     Aprovació projecte de la claveguera del Passeig de La Riera

10.  Aprovació projecte per a l’accessibilitat als carrers de Margarita Xirgu i tram de torrent de Casa Bru, entre els carrers J. Torrents i J. Sabatés

11.  MOCIONS D’URGÈNCIA

   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

12.      Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 150 a la núm. 312/2017

13.      Donar compte de la modificació de constitució de grup polític – PDeCAT

14.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

15. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.


- SUGGERIMENTS I PREGUNTES

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat