Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ NÚM.: 2/2017
CÀRACTER: ORDINARIA
DIA: 16/03/2017
HORA: 20:30
Ordre del Dia


I.-   PART RESOLUTÒRIA

1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 9 de febrer 2017

DICTÀMENS
 
Àrea 1

2.     Expedient 3/2017, de reconeixement extrajudicial de crèdits.
3.     Modificació parcial de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Teià

PROPOSTES

Àrea 3

4.     Moció per la sobirania energètica
5.     Adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals del Maresme
6.     MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

7. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 70 a la núm. 149/2017.
8.  Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
9. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
10. Suggeriments i preguntes

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat