Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
Ordre del Dia:
I.- PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta Ple, sessió ordinària del 19 de juliol de 2016

DICTÀMENS
Àrea 4
2. Aprovació conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Teià per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant
PROPOSTES
Àrea 1
3. Aprovació inicial de l’ordenança de creació dels fitxers de dades personals anomenats “Actes” i “Retransmissió Plens”
4. Determinació de dia festiu addicional d’obertura comercial per a l’exercici 2017
5.      MOCIONS D’URGÈNCIA
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
6. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 593/2016, de rectificació de la liquidació del Pressupost Municipal exercici 2015.
7. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 506 a la núm. 620
8. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
9. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
10.  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat