Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 2/2016
CARÀCTER: ORDINÀRIA
DIA: 17/03/2016
HORA : 20:30

Ordre del Dia

I.- PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació esborrany acta Ple, sessió ordinària del 28 de gener 2016

DICTÀMENS

Àrea 1

2. Expedient 1/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits
3. Moció de rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors
4. Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de Clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a la població de Teià.
5. Donar compte del nomenament de la tècnica de Cultura municipal per fer el seguiment del CAT.

Àrea 2

6. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’Administració Electrònica.
7. Contracte de cessió en comodat del fons documental de l’Ajuntament de Teià entre el Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Teià
8. MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

9. Donar compte de la interlocutòria dictada pel Conseller de Comptes del Departament 3r. de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Cuentas.
10. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2016, d’aprovació del PLA d’ACTUACIO MUNICIPAL 2015-2019.
11. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 54 a la núm. 181/2016.
12. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
14. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat