Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
Àrea 1
1 Ratificació de la modificació d’Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
2 Ratificació de la modificació d’Estatuts del Consorci Localret
3 Ratificació de la modificació d’Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids urbans del Maresme.
4 Determinació dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial per a l’exercici 2015
5 Expedient MC/003/2015, finançat mitjançant transferència de crèdit

Àrea 2
6 Adhesió de la Biblioteca pública de Can Llaurador a les Biblioteques catalanes associades a La Unesco.

Àrea 3
7 Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 32/2015 d’incoació expedient de contractació del servei de neteja d’edificis municipals del terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari.
8 Declaració de les obres de reforma edificació al c. Comte Godó, 4, com d’especial interès o utilitat pública.

PROPOSTES

Àrea 1
9 Rectificació d’error material en expedient del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2015

Àrea 3
10 Modificació Puntual núm. 14 del Pla General d’Ordenació Urbana corresponent als sectors Folch i Torres, Psg. de Sant Berger i Secció Institut.

11 Informe seguiment Pla d’Ajust, 4T 2014
12 Informe de tresoreria-intervenció sobre compliment dels terminis de la Llei 15/2010, 4t 2014
13 Informe sobre període mig de pagaments 4t 2014.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat