Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

 

PART RESOLUTÒRIA
1.Esborrany acta sessió ordinària del dia 16 de gener

DICTÀMENS
Àrea 1
2.Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2014
3.Aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal núm. 33, reguladora de la Taxa per recuperació d’animals abandonats o perduts a la via pública o que no circulin reglamentàriament.
4. Informe sobre revisió tarifes servei de subministrament d’aigua
5. Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de Teià per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses al Centre d’Empreses Casa del Marques
6. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”
7. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia localcontra la ‘Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local’

Àrea 2
8. Moció de suport a acció cultural del país valencià i a l’arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià

Àrea 3
9. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 134/2014, de 5 de març, d’aprovació documentació complementària en relació a la modificació puntual núm. 13 del PGOU sector La Plana i modificació núm. 2 del PP Urbanístic, sector La Plana.
10. Adjudicació del procediment obert del contracte del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià
Àrea 1
11. Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Francisco Javier Rámirez Pérez
12. MOCIONS D’URGÈNCIA

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

13. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 13 a la núm. 154/2014
14.Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal que seguidament esdetallen:
Núm. 26/2014, aprovació relació de personal 1/2014
Núm. 33/2014, aprovació relació de personal 2/2014
Núm. 40/2014, aprovació relació de documents justificatius NPV-J, expedient 2013000029
15.Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es detallen:
JGL de 21-01-2014, aprovació nòmina personal mes de gener
JGL de 11-02-2014, aprovació documents justificatius NPVJ, expedient 2013000028
JGL de 25-02-2014, aprovació nòmines febrer 2014
JGL de 4-03-2014, aprovació relació de documents NPV
-J, expedient 2012000022
JGL de 4-03-2014, aprovació relació de documents NPV
-J, expedient 2012000023
JGL de 11-03-2014, aprovació documents justificatius NPV-J, expedient 2013000023
16. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

 


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat