Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

ÒRGAN COL•LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ:  1 /2014
CARÀCTER:  ORDINÀRIA
DIA:  16 DE GENER 2014
HORA: 20:30

1. Esborranys actes
1.1  Sessió ordinària del dia 21 de novembre de 2013
1.2  Sessió extraordinària del dia 23  de novembre de 2013
1.3  Sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2013

DICTÀMENS

Àrea 1

2. Renúncia del regidor Sr. Oriol Ribera Esplugas com a representant de l’Ajuntament a l’AMI.
3. Declaració Institucional recolzant la celebració de la consulta
4. MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

5. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm.   624 a la núm. 717 / 2013 i de la núm. 1 a la núm. 12/2014
6. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal que seguidament es detallen:
    Núm. 626//2013, Aprovació Relació personal 5-11-2013
    Núm. 632/2013. Aprovació nòmina novembre
    Núm. 669/2013. Aprovació hores personal
    Núm. 702/2013. Aprovació contracte menor de prestació del servei d’agent cívic urbà

7. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data  17 de desembre 2013, d’aprovació nòmina personal mes de desembre, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.

  1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat