Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DIA: 30 D'OCTUBRE DE 2012
HORA: 21 H
SESSIÓ 8/2012
 
ORDRE DEL DIA
1. Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 25 de novembre de 2012.
PART RESOLUTÒRIA
DICTÀMENS
Àrea 1
2. Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels Tributs municipals per a l'exercici del 2013
3. Expedient de modificació de crèdit núm.6/2012, mitjançant transferència.
PROPOSTES
4.Delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme del Servei d'Atenció Domiciliària.
5. Moció dels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la Resolució del Parlament de Catalunya per exercici del dret a l'autodeterminació.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat