Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
SESSIÓ 6/2012

ORDRE DEL DIA
 
I. PART RESOLUTÒRIA
 
1. Esborrany acta sessió ordinària de data 17 de maig de 2012
DICTÀMENS
Àrea 1
2. Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
3. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
4. Exp. Núm. 5/2012, de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit mitjançant transferències.
5. Aprovació provisional de l'Ordenança núm. 50, reguladora del preu públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària.
6. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre l'exempció del pagament de la plusvàlua a les persones que siguin desnonades.
Àrea 2
7. Determinació de les festes locals per a l'any 2013.
Àrea 3
8. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, en suport al model d'immersió lingüística a l'escola
9. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, en suport a la celebració del dia de l'orgull LGTB
Àrea 4
10. Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 359/2012, d'incoació expedient de contractació de la gestió del servei públic de recollida d'escombraries de Teià, mitjançant procediment obert atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l'adjudicatari.
11. Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert per a l'adjudicació del contracte de gestió del servei públic de recollida d'escombraries.
Àrea 5
12. Modificació de representants de l'Ajuntament en Òrgans Col•legiats
13. Modificació de les àrees i composició de membres de les Comissions Informatives
14. Moció del grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a fer efectiu, per part de l'Ajuntament, un rebuig consensuat contra la intromissió de la política, dintre dels actes esportius i culturals que siguin organitzats o subvencionats per part del nostre Ajuntament.
15. Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 375/2012, d'incoació expedient de contractació de subministrament en la modalitat d'arrendament financer amb opció de compra d'un vehicle tot terreny per a la Policia Local.
16. Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 376/2012, d'incoació expedient de contractació de subministrament en la modalitat d'arrendament financer amb opció de compra d'un vehicle per a la Policia Local.
 
PROPOSTES

17. Moció del grup municipal ERC en defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a les polítiques d'inserció laboral de les persones discapacitades
18. MOCIONS D'URGÈNCIA
 
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

19. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia, de la núm. 258 a la núm. 383/2012
20. Donar compte de l'informe d'Intervenció – Tresoreria de data 9 de juliol 2012, corresponent al primer trimestre 2012, en aplicació de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
21. Informe d'Intervenció sobre estat execució Pressupost, 1r trimestre 2012.
22. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal, que seguidament es relacionen:
22-1 JGL de data 17 de maig, aprovació relació ADO-J
22-2 JGL de data 24 de maig, aprovació nòmina mes de maig
22-3 JGL de data 31 de maig, aprovació documents justificatius NPV-J exp. 2012000015
22-4 JGL de data 31 de maig, aprovació relació documents justificatius NPV-J exp.
201200016
22-5 JGL de data 31 de maig, aprovació document s justificatius NPV-J exp.
2012000012
22-6 JGL de data 7 de juny, aprovació relació ADO-J
22-7 JGL de data 7 de juny, autorització, disposició i reconeixement obligació reintegrament diferència deixada de percebre per un treballador durant el període de baixa.
22- 8 JGL de data 21 de juny, aprovació relació ADO-J
22- 9 JGL de data 21 de juny, aprovació nòmines juny 2012
22-10 JGL de data 5 de juliol, aprovació relació documents justificatius NPV-J exp. 2012000011
23. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal, que seguidament es relacionen:
23-1 Resolució 266/2012, ordenació de pagaments
23-2 Resolució 275(2012, aprovació hores
23-3 Resolució 279/2012, convocatòria per a la contractació de personal laboral temporal per a la piscina municipal-2012
23-4 Resolució 303/2012, ordenació de pagaments
23-5 Resolució 305/2012, aprovació hores
23-6 Resolució 357/2012, ordenació de pagaments
24. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat