Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Simplifiquen el tràmit per instal·lar plaques solars

Imprimir correu electrònic

plaquesL’octubre de 2019, l’Ajuntament de Teià va ampliar la bonificació per a la instal·lació de sistemes particulars d’aprofitament tèrmic o elèctric, passant del 25% de la quota íntegra de l’Impost de Béns Immobles (IBI) al 50%. En la mateixa sessió, el ple municipal va incrementar de 2 a 3 el nombre d’exercicis bonificats, a comptar des de la data de finalització de les obres.

Amb aquests incentius, l’Ajuntament pretenia afavorir l’extensió de les energies renovables entre els habitatges ja construïts que no estan obligats per la normativa urbanística. Des de llavors, el número de sol·licituds no ha parat de crèixer. Aquesta tendència s’ha aguditzat darrerament pel creixement de la consciència ambiental d’una part de la ciutadania i per l’encariment del preu de l’electricitat, fins al punt que en aquests moments hi havia 81 expedients pendents d’informar.

D’obra menor a comunicació prèvia

Fins al desembre, l’Ajuntament cursava totes les peticions d’instal·lació com a llicències d’obres menors, però la lentitud del tràmit n’ha motivat la revisió després de constatar que generava diverses disfuncions, com la saturació dels Serveis Tècnics Municipals i la dilatació del temps d’espera dels veïns i veïnes per obtenir el permís. Tot plegat havia motivat les queixes d’algunes de les persones afectades i havia suscitat l’interès dels grups municipals.

Després d’analitzar la situació, en l’audiència pública de presentació del pressupost per a 2023 celebrada el 15 de desembre, l’alcalde, Andreu Bosch, va anunciar el canvi i acceleració del procediment.

A partir d’ara, les sol·licituds per instal·lar plaques solars en sòl urbà seguiran el règim de comunicació prèvia previst a l’article 9 bis del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Això significa que el particular podrà dur a terme l’actuació sol·licitada en el mateix moment de presentar la comunicació prèvia, comptant amb un termini màxim d’un mes per iniciar-la i de sis mesos per finalitzar-la.

Documentació requerida

La Junta de Govern Local del passat dia 22 va aprovar el nou document de comunicació prèvia, que podeu descarregar al peu d'aquesta notícia i que caldrà adjuntar, degudament emplenat, a la instància gènerica prement el botó "Tramitar online"  .

 La instància de sol·licitud haurà d’anar acompanyada, necessàriament, d’aquests documents:

- Un projecte tècnic de la instal·lació signat electrònicament pel tècnic competent que justifiqui el compliment dels criteris d'implantació de plaques solars de l’Ajuntament de Teià i incorporant plànols de planta i secció de la instal·lació.

- Assumeix del tècnic responsable de la instal·lació.

- Pressupost de les obres.

- Autorització signada del promotor de la instal·lació, en cas que no la sol·liciti directament el titular.

Condicionants

La persona sol·licitant resta obligada a observar els condicionants següents:

- Autoliquidar de les taxes fiscals i l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a través del servei de Recaptació Municipal o d’una entitat bancària col·laboradora.

- No superar un pressupost d’execució material de 21.000 euros. En cas contrari, restarà subjecte al procediment ordinari d’atorgament de llicències.

- No afectar edificis singulars o inclosos en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic.

- No muntar bastides de més d’una planta d’altura.

- No fer obres en elements de domini públic, com carrers, voreres, mobiliari i instal·lacions municipals.

- Sol·licitar l’ocupació de via pública amb contenidors o sacs de runa, si s’escau.

- Realitzar les obres amb subjecció estricta al contingut de la comunicació, amb respecte al planejament urbanístic i a les disposicions aplicables.

- Reparar o indemnitzar els danys causats al sòl, subsòl i vol de la via pública.

- Disposar d’una còpia de la comunicació degudament registrada i mostrar-la a requeriment del personal municipal encarregat de la inspecció o de qualsevol agent de l’autoritat.

- Retirar els materials sobrants, elements auxiliars, tanques, barreres i runa en el termini de 24 hores un cop acabada l’obra.

Advertiments

 - Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, l’Ajuntament ho posarà de manifest a la persona interessada i li concedirà un termini per procedir a l’esmena.

- Si no la persona sol·licitant desatén l’esmentat requeriment, s’incoarà el corresponent procediment per deixar sense efecte la comunicació i se’n donarà trasllat a l’interessat.

- La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol document que acompanya la comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

Bonificació de l’IBI

La instal·lació de plaques particulars de producció d’energia elèctrica dona dret als beneficis fiscals previstos en l’article 5.4 de l’ordenança fiscal número 1, sempre i quan no sigui una exigència de la normativa vigent en matèria ambiental o urbanística.

Per gaudir de la bonificació, caldrà presentar la documentació següent:

- Acreditació del pagament de la taxa i l’impost de la comunicació prèvia.

- Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de primera ocupació i no té cap expedient obert de disciplina urbanística.

- Inscripció de la instal·lació en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) i en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC).

- Certificat d’Instal·lació Elèctrica de generació (CIE) de la Memòria Tècnica de Disseny (MTD).

- Certificat final d’obra del tècnic responsable, segons el qual s’ajusta a la comunicació realitzada, compleix la normativa vigent a efectes de reacció al vent i observa els criteris per a la instal·lació de plaques establerts per l’Ajuntament de Teià:

- Per a teulades inclinades: Les plaques estaran integrades i recolzades a la coberta, sense que es vegin des de l’espai públic. Com a màxim, es podran separar 20 centímetres del pla inclinat de coberta.

- Per a cobertes planes: Les plaques no podran superar 1,2 metres respecte del forjat de coberta, ni sobresortir més de 20 centímetres de l’acroteri. Si l’edifici no té acroteri o aquest no té l’altura necessària per protegir visualment els panells, s’haurà de construir.

- Façanes i mesures de seguretat: Les plaques no podran anar vistes a les façanes i totes les isntal·lacions hauran de disposar de les mesures de seguretat fixes necessàries per dur a terme les tasques de manteniment.

Un cop aportada aquesta documentació i verificada convenientent, es procedirà a la bonificació de l’IBI, si s’escau.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat