Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Govern Obert

Urbanisme, obres i llicències

Catàleg de tràmits

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’edificis i construccions

Aquest tràmit us permet comunicar la finalització de les obres dels expedients d’obres majors i permet verificar les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova construcció.

 Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona autoritzada pel titular de la llicència d´obra major o de canvi d´ús d´un edifici.

Quan es pot sol·licitar?

En el moment en què s'hagin finalitzat les obres i es disposi del certificat final d'obres, si escau.

Com es fa?

Cal presentar la comunicació correctament omplerta, juntament amb la documentació necessària, al registre general de l'Ajuntament (OAC).

Procediment

La comunicació i la documentació presentades se sotmeten a informe dels serveis tècnics municipals.
Una vegada feta la inspecció per part del personal tècnic municipal a la finca en qüestió per comprovar que l'obra s'ha executat d'acord amb el projecte aprovat per l'Ajuntament, s'emet l'informe pertinent.
Si l'informe no és favorable, es requereix a la persona interessada que esmeni, en el termini concedit, les anomalies detectades. Una vegada esmenades les anomalies i comunicat aquest fet per escrit a l'Ajuntament, la seva comunicació torna a ser sotmesa a informe dels serveis tècnics municipals.
Si l'informe és favorable, els serveis tècnics municipals fan la liquidació de taxes corresponent, d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, i s'aprova la actuació comunicada per decret del regidor delegat d'Urbanisme. La notificació s'envia per correu a la persona interessada acompanyada del full d'autoliquidació. En la notificació s'hi fa constar que, sense haver justificat el pagament, aquest document no té cap validesa.
Si a la comunicació prèvia d'ocupació d'edificis i instal·lacions s'ha demanat també la devolució de les fiances i dipòsits, se sotmetrà a informe dels Serveis Tècnics, que determinaran la procedència o no de les devolucions, les quals seran aprovades per la Junta de Govern Local i la resolució serà notificada per correu a la persona interessada.

 • Declaració responsable (segons model facilitat per Ajuntament de Teià)

  -Certificat de final d’obra, emès per la persona tècnica competent, d’acord amb el que estableix la llei 38/1999, del 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, visat pel col·legi professional competent

  -Certificat d’habitabilitat (només en cas d’habitatges)

  -Projecte de l’obra executada "As built", consistent en memòria constructiva, plànols d’arquitectura, plànols d’estructura i plànols d’instal·lacions, incloent els de seguretat en cas d’incendi, en format DWG, DXF o similar  i  en format paper.

  -Justificant conforme s’ha donat d’alta l’habitatge davant la Gerència Territorial del Cadastre.

 Si s’han introduït modificacions que no hagin estat ja aprovades prèviament:

 • Plànols de constància, visats, signats pel promotor i direcció facultativa en el cas que hi hagin modificacions de detall respecte el projecte autoritzat, acompanyats d’un certificat visat del tècnic director fent constar que “les variacions introduïdes s’adeqüen a la normativa urbanística” (art. 85.4 Decret 179/1995 ROAS).

Altra documentació requerida per la llicència a l’acabar l’obra:

 • Certificat de la infraestructura comuna de telecomunicacions lliurat per l’organisme de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria.
 • Certificat final d’instal·lació del sistema de captació d’energia solar/aerotèrmia.
 • Si és d’aplicació la llei 3/2012 de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis, l’acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis emès per una ECA.

Per sol·licitar exclusivament la devolució dels dipòsits i les fiances, descarregueu la instància genèrica.

Instància a presentar presencialment
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat