caenfrdeites

Catàleg de tràmits

Ajuts Covid 19 - empreses/autònoms

Buscar: Netejar

Moratòria per al pagament d'hipoteques

Adreçat a persones treballadores autònomes, empresaris/es i professionals que hagin vist afectada la seva activitat econòmica per la crisi de la COVID-19.
 

Tramit externReducció del cànon d'aigua

La tarifa social del cànon de l'aigua és una bonificació que s'aplica al cànon de l'aigua, per tal de reduir el seu valor. D'aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d'aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Disponibilitat dels plans de pensions en cas d'atur o cessament d'activitat

A fi de contribuir a alleujar les necessitats de liquidesa de les llars s'amplien les contingències en què es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, amb caràcter excepcional, com a supòsits en els que es podrà disposar de l'estalvi acumulat en plans de pensions, les situacions de desocupació com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i el cessament de l'activitat de treballadors per compte propi o autònoms que es produeixin com a conseqüència del COVID-19.
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Tràmit extern


Cobrament de la prestació de l'atur en cas d'ERTO (SEPE)

El Servicio Púbilico de Empleo Estatal (SEPE) ha obert un servei sobre el procediment de cobrament de la prestació de l'atur en ERTO.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Ajuts per a autònoms

S'hi poden acollir les persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre l'activitat de manera directa per la declaració d'estat d'alarma. També hi tindran dret les que tot i no estar afectats de manera directa per la declaració d'estat d'alarma, en el mes anterior al que es sol·licita la prestació, puguin acreditar que la seva facturació ha disminuït, com a mínim, un 75% respecte a la mitjana del semestre anterior.

 • Socis cooperativistes: Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, també tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.
 • Autònoms societaris: També tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Ajuts per a autònoms i microempreses del sector turístic

Adreçat a autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació.
 

Tramit externLínies ICO de préstecs

Per a Persones treballadores autònomes que:

 • Acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica.
 • Figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
 

Tramit extern

 • Tràmit extern


Línia de préstecs de l'Institut Català de Finances

Avals de Catalunya i l'ICF avalen el 100% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.
 

Tramit extern

 • Tràmit extern
 • Telemàtic


Moratòria de les cotitzacions de la Seguretat Social

Per a les empreses i als treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran mitjançant Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Mesures de bonificació de les quotes a la Seguretat Social per a empreses del sector turístic

Els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística podran aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.
 

Tramit externAjornament de tributs/fraccionament impostos

Els terminis de pagament de deutes tributaris, els venciments de terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els requeriments i diligències d'embargament, per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, s'ampliaran fins el 30 d'abril de 2020.

I per tots els que es comuniquin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta mesura s'estenen fins el 20 de maig de 2020.

Informació Agencia Tributaria

 

Tramit externMoratòria de tributs de la Generalitat

Mesures per facilitar la liquiditat. En atenció a les dificultats que la situació excepcional generada pel COVID-19 pot comportar per als obligats tributaris amb vista a complir certes obligacions tributàries i tràmits en procediments de caràcter tributari, s'han flexibilitzat els terminis amb què compta el contribuent. És una moratòria en els terminis d'autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

Més informació:
Informació sobre la moratòria
Mesures excepcionals de l'Agència Tributària de Catalunya
 

Tramit externBonus socials d'electricitat

Per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o que hagin vist reduïda la seva facturació a causa de la crisi de la COVID-19 i que compleixin els requisits establerts. 

 

Tramit externAjuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites