caenfrdeites

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM-2016)

Acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona:

Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), a l’efecte de la seva executivitat immediata, en el DOGC núm. 7203 de data 12.09.2016.

Guia de consulta POUM

  1. A Plànols / Plànols d'ordenació / 00 Índex plànols ordenació es determina el full (A1, A2, etc.) on està la finca que es vol consultar (en PDF).
  2. A Plànols / Plànols d'ordenació / II2_SERIE_FULLS 1mil s’obté la qualificació de la finca (en PDF).
  3. Consulta interactiva del POUM (normativa i dades cadastrals).

Un cop vista al plànol la clau de la  normativa aplicable (està envoltada d’un cercle: 6,7,8,..etc.), s’han de buscar a Volums / 07_Volum VII_Normativa Urbanística_TR les especificacions normatives de la clau (a partir de l’article 112).

Category: Volums
Pàgina 1 de 2
Files:

pdf.png    01_Volum I_Diagnosi Urbaní­stica_TR

Created: 14-09-2016
Size: 26.17 MB

pdf.png    02_Volum II _Equipaments i Patrimoni_TR

Created: 14-09-2016
Size: 34.4 MB

pdf.png    03_Volum III_Memòria Descriptiva i Justificativa_TR

Created: 14-09-2016
Size: 12.87 MB

pdf.png    04_Volum IV_Avaluació de la Mobilitat Generada_TR

Created: 14-09-2016
Size: 3.73 MB

pdf.png    05_Volum V_Memòria Social_TR

Created: 14-09-2016
Size: 10.45 MB

pdf.png    06_Volum VI_Agenda i Avaluació Econòmica i Financera_TR

Created: 14-09-2016
Size: 1.37 MB

pdf.png    07_Volum VII_Normativa Urbaní­stica_TR

Created: 14-09-2016
Size: 1.81 MB

pdf.png    08_Volum VIII_Annex Normatiu_Instruments de planejament_TR

Created: 14-09-2016
Size: 32.24 MB

pdf.png    09_Volum IX_Catàleg de Béns Protegits i Catàleg de Masies i Cases Rurals_TR

Created: 14-09-2016
Size: 19.41 MB

pdf.png    10_Volum X_Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics_TR

Created: 14-09-2016
Size: 29.45 MB
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites