caenfrdeites

BASES PER LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS D’1 PLAÇA DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ

Imprimir correu electrònic
La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de sergent de la Policia Local de Teià, enquadrada dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de sergent de la Policia Local de Teià, enquadrada dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.La present convocatòria es regirà per les bases que es detallen a continuació i en tot allò que no s'hi estableixi o que correspongui per rang normatiu, es regirà pel Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, que s’insereix en el marc normatiu de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals, en concordança amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
Darrera modificació el Dimarts, 06 Setembre 2022 09:37

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites