caenfrdeites

BASES PER LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS D’1 PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ

Imprimir correu electrònic
La provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de caporal de la Policia Local de Teià, més les vacants que puguin produir-se fins a ladata d’inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrupde serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C2, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislacióvigent. La present convocatòria es regirà per les bases que es detallen a continuació i en totallò que no s'hi estableixi o que correspongui per rang normatiu, es regirà pel Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat pel Decret 233/2002, de 25de setembre, que s’insereix en el marc normatiu de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de lespolicies locals, en concordança amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.D’acord amb la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sectorpúblic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en ell medi ambient,es modifica l’article 7 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, a ons’estableix que els policies locals gaudeixen a tots els efectes, en l’exercici de llursfuncions, de la condició d’agents de l’autoritat.Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la igualtat entre dones i homes, allòque disposa l’esmentada Llei quant a la presència equilibrada de dones i homes en elsdiferents col·lectius professionals municipals, d’acord amb la nova disposició addicionalvuitena que afegeix a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals. El nombre del places reservat per a dones ha d’ésser proporcional als objectiusperseguits, fins que l’ajuntament no elabori el pla d’igualtat, el percentatge no pot ésserinferior al 25% de les places convocades, sempre que se’n convoquin més de tres.
Darrera modificació el Dimarts, 06 Setembre 2022 09:37

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites