Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Recursos Econòmics

Imprimir correu electrònic

PRESSUPOSTOS, SALARIS, CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS

 1. Pressupost de l'Ajuntament 2022  |  Pressupost 2021   | Pressupost 2020  |  Pressupost 2019
 2. Informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs 2021  |  2020 |  2019 |  2018
 3. Modificacions pressupostàries realitzades 2021  2020 2019
 4. Modificacions pressupostàries realitzades de l'any en curs (2022) - NO S’HA FET CAP MODIFICACIÓ
 5. Informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d’endeutament 2022  2019 | 2018
 6. Informe d’avaluació d’estabilitat pressupostària 2022 2021 | 2020
 7. Liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general 2019 | 2018
 8. Relació de llocs de treball i retribucions del personal laboral y funcionari de l'ajuntament, segons categories
 9. Inventari general del patrimoni de l’ajuntament
 10. Llistat i retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança
 11. Oferta de treball de l’ajuntament, concursos públics i els resultats
 12. Contractes formalitzats majors: Any 2021 | Any 2020 |  Any 2019  |  Any 2018
 13. Contractes formalitzats menors: Any 2021 |  Any 2020 | Any 2019  |  Any 2018 i anteriors (Excel)
 14. Relació complerta de factures, proveidors i imports:  Any 2021  |  Any 2020 | Any 2019 
 15. Actes de les meses de contractació
 16. Licitacions en curs i composició de les meses de contractació
 17. Modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades
 18. Període mitjà de pagament als proveïdors
 19. Subvencions atorgades, convocatòries i resolucions
 20. Convenis signats 2021 (2018-2020)
 21. Compte general
 22. Tramitació de pressupostos, plantilles i relació de llocs de treball
 23. Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
 24. Cost de les campanyes institucionals
 25. Calendari i padrons fiscals
 26. Calendari del contribuent
 27. Tipus impositius
 28. Subvencions a Entitats 2021 | 2020 | 2019

 


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat