Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
27-01-2022
Ordinari

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple extraordinari núm. 10/2021, de 22 de desembre de 2021

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 18.01.2022:

2. PRP2021/1270. Modificació règims d’assistències i retribució regidora Èrica Busto Navarro, a efectes de la Llei d'incompatibilitats del personal al Servei de les administracions públiques.

3. PRP2022/27. Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 18.01.2022:

4. PRP2022/21 Denominació de la via al sector PAU-14 de Teià com a carrer Maria Canals i Cendrós.

Propostes d’urgència
De conformitat amb l’article 91.4 del ROF, conclòs l’examen dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia i abans de passar al torn de suggeriments i preguntes, per unanimitat dels membres, s’acorda introduir per raons d’urgència les propostes següents:

5. PRP2022/49. Relació de factures extrajudicials

6. PRP2022/29. Pròrroga acord de pròrroga de la delegació de competències de la deixalleria a favor del Consell Comarcal del Maresme.

II. PART DE CONTROL

7. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 546/2021 al 20/2022, d’20.11.2021 a 23.01.2022.

8 . Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 40, ordinària, de 25/11/2021
JGL núm. 41, ordinària, de 02/12/2021
JGL núm. 42, ordinària, de 09/12/2021
JGL núm. 43, ordinària, de 16/12/2021
JGL núm. 44, ordinària, de 22/12/2021
JGL núm. 1, ordinària, de 13/01/2022

9. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 02.12.2021 que fan referència a l’atorgament de subvencions:

10. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 09.12.2021 sobre l’aprovació de la quota de l’AMI per l’any 2021.

11. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 16.12.2021 sobre relació de factures ADO.

12. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22.12.2021 sobre l’aprovació del Conveni amb el Parc de la Serralada Litoral.

13. Suggeriments i preguntes.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat