Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
25-11-2021
Ordinari

1. Aprobación del acta de la sesión anterior,
correspondiente a la sesión siguiente: Pleno extraordinario núm. 8/2021, de 28 de octubre de

2021
Propuestas de urgencia 2. PRP2021/1187 Autorización de compatibilidad, D. Luis F. Martínez-Zurita Lacalle

II. PARTE DE

CONTROL 3. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía núm. 444/2021 al 545/2021, de 20.09.2021 a 19.11.2021.
4. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta
de Gobierno Local en las sesiones siguientes: JGL núm. 31, ordinaria, de 23/09/2021
JGL núm. 36, ordinaria, de 28/10/2021
JGL núm. 32, ordinaria, de 30/09/2021
JGL núm. 37, ordinaria, de 04/11/2021
JGL núm. 33, ordinaria, de 07/10/2021
JGL núm. 38, ordinaria, de 10/11/2021
JGL núm. 34, ordinaria, de 14/10/2021
JGL núm. 39, ordinaria, de 18/11/2021
JGL núm. 35, ordinaria, de 21/10/2021

5. Dar cuenta de la Providencia de fecha 21/10/2021 de la sala sección 1ª de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, dictada en el Recurso de Casación n.º 3851/2021, sobre la inadmisión a trámite de recurso de casación formulado hacia la Sentencia 406/21, de 02/02/2021 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Recurso Ordinario 197/2016 Sección- Gs).

6. Dar cuenta del Auto de fecha 21/10/2021 (Recurso de queja 4/2021 Sección: 6º) desestimando Recurso de queja dictada por la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Recurso de queja 4/2021 Sección 6º).
7. Dar cuenta del Decreto de la Letrada de la administración de justicia de fecha 16/11/2021 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Recurso Ordinario 197/2016 Sección- Gs) por el que se acuerda la firmeza de la Sentencia 406/21, de 02/02/2021.

8. Dar cuenta del convenio de delegación parcial competencias a favor del Consejo Comarcal de El Maresme sobre trabajo y formación 2021.

Mociones:
9. PRP2021/1174 Moción en relación a la nueva normativa que regula el impuesto de la plusvalía

10. Sugerencias y preguntas.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat