Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
16-07-2015
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ:  9/2015
CARÀCTER: ORDINÀRIA
DIA: 16/07/2015
HORA: 20:30

Ordre del Dia

         I.-   PART RESOLUTÒRIA
1          Aprovació esborranys actes:
1.1 Sessió constitutiva del nou Ajuntament del dia 13 de juny de 2015
1.2 Extraordinària del dia 1 de juliol de 2015
2     Presa de possessió del Sr. Abel Ballesteros Monferrer com a regidor de l’Ajuntament de Teià.

DICTÀMENS

Àrea 1

3          Rectificació de formulació preavís de separació d’aquest Ajuntament del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
4          Expedient núm. 2/2015, de reconeixement extrajudicial de crèdit.

Àrea 2

5          Determinació de les Festes Locals per a l’any 2016
6          MOCIONS D’URGÈNCIA
         II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

7          Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 386/2015 (inicial) a la núm. 494/2015
8    Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
9     Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
10  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat