Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
 • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
 • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
22-09-2022
Ordinari
 1.  PART RESOLUTÒRIA

  Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:

  1.1. Ple ordinari núm. 6/2022, de 20 de juliol de 2022.

  Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) el 14.09.2022:

  2. PRP2022/1041. Modificació de crèdit 07 2022. Exp. 2022/1688.
  3. PRP2022/1044. Modificació ordenança fiscal núm. 30 taxa escolar. Exp. 2022/1694.
  4. PRP2022/1049. Aprovació compte general 2021. Exp. 2022/1385.

  Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 15.09.2022:

  5. PRP2022/1058. Delimitació entre els termes municipals d’Alella i Teià. Exp. 2022/977.

  6. PRP2022/1081. Delimitació entre els termes municipals de El Masnou i Teià. Exp. 2022/978.

  7. PRP2022/1099. Aprovació del Pla Director de Turisme de Teià. Exp. 2021/334.

  II. PART DE CONTROL

  8. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 426/2022 al 520/2022, d’14.07.2022 a 18.09.2022.

  9. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

  JGL núm. 28, ordinària, de 21.07.2022
  JGL núm. 29, ordinària, de 28.07.2022
  JGL núm. 30, ordinària, de 08.09.2022
  JGL núm. 31, ordinària, de 15.09.2022

  10. Donar compte de les propostes aprovades per la Junta de Govern Local, números 2022/925 i 2022/941.

  11. Donar compte de la resolució d’alcaldia 2022/451, de data 28 de juliol de 2022, de nomenament de suplent de la secretària del Jutjat de Pau durant els períodes de vacances i baixa mèdica per la seva ratificació.

  12. Donar compte de la sentència núm. 279/2022, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, de contra la resolució de data 30/09/2021, per acord de La Junta de Govern Local de TEIÀ, que va aprovar la liquidació núm. 2116000119 corresponent a la liquidació sobre IIVTNU.

  13. Donar compte de la resposta rebuda del Senat sobre la moció en suport als jutges i jutgesses de Pau.

  14. Suggeriments i preguntes
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat