Ple Municipal Online

enllaç per a mobils


Ordre del Dia

 

I.-   PART RESOLUTÒRIA
 
1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 18 de maig de 2017
 
DICTÀMENS

 Àrea 1

2.      Imposició de multa per infracció greu Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals.

3.      Moció referent a la reinversió del superàvit a l’Administració Local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries

4.      Modificació del règim retributiu de l’alcalde

5.      Creació de l’Ordenança Fiscal núm. 60 reguladora de la taxa per a la inserció de publicitat en el Programa de Festa Major.

6.      Expedient MC/06/2017, de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria

 Àrea 2

7.      Determinació de les Festes Locals per a l’any 2018

8.      Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2017-2020

 PROPOSTES

 9.      Reglament de la distinció “TEI DE `PLATA”

10.  Reglament de la distinció d’”EL TEIANENC DE L’ANY”

 
11.  MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

 
12.      Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 314/2017, d’aprovació de la liquidació del Pressupost exercici 2016.

13.      Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 313 a la núm. 503/2017

 14.      Donar compte de l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de Gestió Recaptatòria en municipis d’entre 5000 i 20000 habitants, exercici 2013.

 15.         Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
 
16.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

17.  .- SUGGERIMENTS I PREGUNTES
 
Tornar al principi

CERCAR