Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2016

Pressupost 2016
CapítolsIngressosPrevisions inicials
1 Impostos directes 3.731.008,70
2 Impostos indirectes 300.000,00
3 Taxas i altres ingressos 855.883,56
4 Transferències corrents 1.690.783,18
5 Ingressos patrimonials 42.900,00
  Op.corrents 6.620.575,44
6 Alienació inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
  Altres op. no financeres 0,00
  Op. no financeres 6.620.575,44
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 74.597,19
  Op.financeres 74.597,19
TOTAL 6.695.172,63
Pressupost 2016
CapítolsDespesesCrèdits inicials
1 Despeses Personal 2.601.750,92
2 Despeses en Béns i Serveis 3.022.905,58
3 Despeses financeres 170.000,00
4 Transferències corrents 240.418,94
5 Fons
de contingència
22.000,00
  Op.corrents 6.057.075,44
6 Inversions
reals
98.097,19
7 Transferències de capital 0,00
  Altres op. no financeres 98.097,19
  Op. no financeres 6.155.172,63
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 540.000,00
  Op.financeres 540.000,00
TOTAL 6.695.172,63
Tornar al principi

CERCAR